BHQA Instructor List ◄ Previous Next ►
Steve Goodeve
St. Ives, Cornwall
phone: 07714 766901
web: www.taoheart.uk
Level 2 Instructor
Certification
Heath Qigong Daoyin Yang Sheng Gong 12 Fa
Health Qigong Taiji Yang Sheng Zhang (Stick)
Health Qigong Da Wu (Great Dance)
Health Qigong Liu Zi Jue - Six Healing Sounds
Health Qigong Wu Qin Xi - Five Animals Frolics
Health Qigong Ma Wang Dui Dao Yin Arts
Classes: Carbis Bay, Penzance, Newlyn, Redruth & St. Ives
Senior Instructor Tai Chi Union Great Britain / British Health Qigong Instructor / Natural Energy Academy Instructor (Hong Kong)
Tai Chi:
Traditional Yang Style 108 Postures Long Form, Cheng Man-ch'ing (Zheng Manqing) 37 Postures Short Form, Yang Style 18 Postures Short Form.
Qigong:
Ba Duan Jin (Eight Pieces of Brocade), Daoyin Yang Sheng 12 Fa*, Da Wu (Big Dance)*, Shibashi 18-Step Taiji Qigong (1st Set), Liu Zi Jue (6 Healing Sounds)*, Ma Wang Dui Dao Yin Arts*, Taiji Yang Sheng Zhang (Health Preservation Stick Exercises)*, Wu Qin Xi (5 Animals Frolics)*, Yi Jin Jing (Tendon/Muscle Strengthening Exercises).
*British Health Qigong Association (BHQA).
Tai Chi Qigong:
Phoenix in Graceful Clouds of Blessing (Natural Energy Academy accredited)
Other:
'Constant Bear' Exercises, Pushing Hands (Tui Shou), Silk Reeling Exercises (Chan Ssu Jing), Yang Style 42-Step Taijijian (Straight Sword), Taiji Walking Stick (Zhang), Wudang Stick Forms (Wu Dang San Feng Gun), Zhan Zhuang ('Pole' Standing).
Test
©BHQA 2022
Official Member of the International Health Qigong Federation
United Kingdom Official Body for Health Qigong